เขียนโดย Super User

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล

พระราชบัญญัติ

 -- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

 -- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

 -- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

 -- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

 -- พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2439 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 -- ระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 -- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2543

 -- พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2484

 -- พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2484

 -- พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2584

 -- พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2585

 -- พระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลาเหรียญจักรพรรดิมาลา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2507

 -- กฎกระทรวง (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

พระราชกฤษฎีกา

 -- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

 -- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

 -- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 -- พระราชกฤษฎีการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

  

คำสั่ง คสช.

 -- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 -- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

 -- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

 

กฎระเบียบ

 -- ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2555

 -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545

 -- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

 -- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536

 -- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

 -- ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

 -- กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 -- กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

 -- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

 -- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

 -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการขอถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2518

 -- ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเบิกเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550

 -- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550

 -- กฎกระทรวง (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 -- กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 91 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 และแก้ไขเพิ่ม ฉบับที่ 94(พ.ศ. 2553) การเปลี่ยนอินทรธนูและเครื่องหมายตําแหน่งบนอินทรธนู

 -- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจํา พ.ศ. 2527

 -- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตําแหน่งวิชาการเป็นคํานําหน้านาม พ.ศ.2536

 

ประกาศ

 -- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 23 ก.พ. 2534

 -- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ 2 พ.ค. 2534

 -- ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ 13 พ.ย. 2541

 -- ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขฉบับที่ 33 บัญชี 32

 -- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552

 -- ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562

 -- ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  ประกาศ ณ วันที่  6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง   หลักเกณฑ์ วิธีการ องค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัด ในการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดจันทบุรี

 -- ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ประกาศ ณ วันที่ 6  มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ องค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัด การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

 -- ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2253 เรื่อง กําหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

คำสั่ง 

 -- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559  สั่ง ณ วันที่  28  กันยายน  พ.ศ.2559 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงาน

 -- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ.2560 เรื่อง  การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว

 -- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 383/2547 เรื่อง  มอบอำนาจในการอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยและขอหรือต่อใบอนุญาตทำงานให้ครูชาวต่างประเทศ

 -- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 454/2546 เรื่อง มอบอำนาจออกหนังสือรับรอง สั่ง ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2546

 

หนังสือเวียน

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 -- หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7996 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กรณีปกติ)  ปี พ.ศ.2562 

 -- หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมากที่ ศธ 04009/ว 2384 ลงวันที่ 12มิถุนายน 2557 เรื่อง ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงระยะเวลาในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เรื่องแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

 -- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 เรื่อง การสับเปลี่ยนหรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

 -- หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งย้อนหลัง

 -- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548  เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่  ศธ 0206.37/3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 เรื่อง กำหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553เรื่อง  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 3 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 -- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.4/35 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 เรื่อง การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่

 -- หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

 -- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน  2553 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง

 -- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว21  ลงวันที่16  มิถุนายน  2553 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 เรื่อง การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

 -- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง  การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1และระดับ 2

 -- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว17 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2549 เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับสายงานที่เริ่มจากระดับ 1 และระดับ 2

 -- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.3/ว 5 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว29  ลงวันที่ 28 กันยายน  2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

 -- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 41  ลงวันที่ 2 มิถุนายน  2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชาวต่างชาติที่มีสัญญาจ้าง

 -- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 52 ลงวันที่ 29  สิงหาคม  2550 เรื่อง  การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

 -- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 53 ลงวันที่ 31  สิงหาคม  2550 เรื่อง  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

 -- หนังสือจังหวัดจันทบุรี ที่ จบ 0031/ว 2823 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน แก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง

 -- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.3/ว 84 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำและการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำ

 -- หนังสือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ04009/ว 6488 ลงวันที่ 25ตุลาคม2561 เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/เงินวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง การกำหนดให้ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2523 ดำรงตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.2/ว 1 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550

 -- หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 6333 ลงวันที่ 18ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมระหว่างปี)

 -- หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/4431 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เรื่อง ข้อหารือการจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 -- หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0106/ว514 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 เรื่อง การระบุตําแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จาก “ระบบซี” เป็น “ ระบบจําแนกตําแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน

 -- หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.1/18 ลงวันที่ 17 มกราคม 2554 เรื่อง การออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 -- หนังสือสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/2137 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555เรื่อง ตอบข้อหารือเครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจําตัวพนักงานราชการ

 -- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

เอกสารอ้างอิงอื่นๆ 

 -- การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

 -- การขอพระราชทานเพลิงศพ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

 -- การขอรับหีบเพลิงพระราชทานกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

 -- การขอหีบไปพระราชทานเพลิงศพที่ต่างจังหวัด

 -- การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ