เขียนโดย Super User

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยนำขั้นตอนการสอนตามเทคนิค Science Learning through Engineering Design (SLED MODEL) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือรวมพลัง(Collaborative Problem Solving)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร   1. รายงานแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา    2.  ปกเผยแพร่