เขียนโดย Super User

นายอยุทธ์ นัมคณิสรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
เผยแพร่ผลงานวิชาการการแก้ปัญหาการวิเคราะห์โวหารภาพพจน์โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล  (QR  CODE)  เรื่องโวหารภาพพจน์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนนายายอามพิทยาคม   

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร   1. รายงานผลการวิจัย    2.  ศูนย์การเรียนรู้โวหารภาพพจน์    3.  แผนการสอนโวรหารภาพพจน์